Research Center for Infectious Diseases

Posts

cXuan

Hoang Thi Lan Xuan, MSc..

Collaborating PI

Research Interest(s)

  • Disease resistance response mechanism
  • Genomics
  • Biosignal transduction

Education

  • 2000-2006: BSc., The  University  of Queensland, Australia

  • 2011-2012: MSc., The  University  of Queensland, Australia

Publications

Xuan HTL, Nhi NHY, Thao NP, Tran L- SP (2020) NAC transcription factors in drought and salinity tolerance. In “Salt and Drought Stress Tolerance in Plants” (eds M Hasanuzzman, M Tanveer), Springer, Switzerland, pp. 351-366.

Chuong NN, Nghia DHT, Le TVA, Tran L-SP, Hoang XLT, Thao NP (2020)

Type 2C Protein Phosphatases in Plant Signaling Pathways under Abiotic Stress. In: Pandey G.K. (eds) Protein Phosphatases and Stress Management in Plants. Springer, Switzerland, pp 67-82.

Hoang XLT, Prerostova S, Thu NBA, Thao NP, Vankova R, Tran LP (2021) Histidine Kinases: Diverse Functions in Plant Development and Responses to Environmental Conditions. Annual Review Plant Biology 72:297-323.

Hoang XLT, Chuong NN, Hoa TTK, Doan H, Van PHP, Trang LDM, Huyen PNT, Le DT, Tran L-SP, Thao NP (2021). The Drought-Mediated Soybean GmNAC085 Functions as a Positive Regulator of Plant Response to Salinity. International Journal of Molecular. Sciences  22:8986.

Chuong NN, Hoang XLT, Nghia DHT, Nguyen NC, Thao DTT, Tran TB, Ngoc TTM, Thu NBA, Nguyen QT, Thao NP (2021). Ectopic Expression of GmHP08 Enhances Resistance of Transgenic Arabidopsis Toward Drought Stress. Plant Cell Reports 40(5):819-834.

Chuong NN, Hoang XLT, Nghia DHT, Dai TNT, Thi VL, Thao

N.P. (2021) Protein Phosphatase Type 2C Functions in Phytohormone-Dependent Pathways and in Plant Responses to Abiotic Stresses. Current Protein & Peptide Science doi: 10.2174/1389203722666210322144442

Hai NN, Chuong NN, Tu NHC, Kisiala A, Hoang XLT*, Thao NP* (2020). Role and Regulation of Cytokinins in Plant Response to Drought Stress. Plants 9(4):422 (*: co- corresponding authors)

Nghia DHT, Chuong NN, Hoang XLT, Nguyen NC, Tu NHC, Huy NVG, Ha BTT, Nam TNH, Thu NBA, Tran LSP, Thao NP (2020)     Heterologous     Expression     of     a      Soybean Gene RR34 Conferred Improved Drought Resistance of Transgenic Arabidopsis. Plants 9:494.

Hoang XLT, Nguyen NC, Nguyen YH, Watanabe Y, Tran LP, Thao NP (2019) The Soybean GmNAC019 Transcription Factor Mediates Drought Tolerance in Arabidopsis in an Abscisic Acid- Dependent Manner. International Journal of Molecular Sciences 21(1):286.

Nguyen NC, Hoang XLT, Nguyen QT, Binh NX, Watanabe Y, Thao NP, Tran LP (2019). Ectopic Expression of Glycine maxGmNAC109 Enhances Drought Tolerance and ABA Sensitivity in Arabidopsis. Biomolecules. 9(11):714.

Hoang XLT*, Thao NP (2021) Important Analyzing Parameters in the Assessment of Salt Tolerance in Plants. Tạp chí Công nghệ Sinh học 19(2). Published online. (*: tác giả liên hệ)

Nguyen LNP, Hoang XLT, Thao NP (2021) Preliminary Examination of Anti-microbiall, Anti-oxidant and Anticancer Activities of Cordyceps militaris Cultivated in VietNam. Tạp chí Công nghệ Sinh học 17(2): 303-308.

Pham NTH, Hoang XLT, Nguyen NC, Thao NP (2021) Expression Study of Stress-Related Genes in Salinity-Treated transgenic Arabidopsis Harboring Soybean Response Regulator

34. Tạp chí Công nghệ Sinh học (nhận đăng).

Thai CH, Hoang XLT, Nguyen QT, Thao NP (2021) Expression Alteration Analyses in the Transgenic Arabidopsis Carrying Soybean Histidine-Containing Phosphotransmitter Gene under Salinity Stress Condition. Tạp chí Công nghệ Sinh học (nhận đăng).

Tran QP, Hoang XLT, Tran AM, Nguyen TT, Thao NP, Nguyen QT (2021) Effect of Calcium Hypochlorite on Surface Strerilization and Seedling Growth of Vietnamese Coconut Varieties. Tạp chí Công nghệ Sinh học (Nhận đăng).

Van PHP, Trang LDM, Nguyen NC, Thao NP, Hoang XLT* (2020) Transgenic Soybean Overexpressing GmNAC085 Enhanced Expression of Important Genes under Salinity Stress Condition. Tạp chí Công nghệ Sinh học 18(2):283-291. (*: tác giả liên hệ)

Nguyen NC, Nguyen QT, Doan AT, Hoang XLT, Thao NP. (2019) Enhanced Tolerance to Abiotic Stresses in Transgenic Arabidopsis thaliana Plants Carrying GmNAC109 Gene. Tạp chí Công nghệ Sinh học 177(2):295-302.

Thảo ĐTT, Hoàng XLT, Nguyễn BAT, Đoàn HN, Nguyễn VA, Thảo NP (2019) Tạo Cây Chuyển Gen Arabidopsis Biểu Hiện Vượt Mức GmHP08 Nhằm Phân Tích Vai Trò của GmHP08 Trong Cơ Chế Đáp Ứng với Stress Thẩm Thấu. Tạp chí Công nghệ Sinh học 17 (1): 87-95.

Hoa TTK, Huỳnh NT, Thao NP, Hoang XLT* (2018) Drought Stress-Related Functional Characterization of Transcription Factor GmNAC085 in Soybean. Tạp chí Công nghệ Sinh học 16(4): 641-648. (*: tác giả liên hệ)

Thái HV, Nguyễn NC, Hoang XLT, Thao NP (2018) Role of GmNAC019 Transcription Factor in Salinity and Drought Tolerance of Transgenic Arabidopsis thaliana. Tạp chí Công nghệ Sinh học 16(4): 611-619.

Nhi NM, Tú NHC, Xuân HTL, Thảo NP (2019) Đánh Giá Khả Năng Chịu Hạn và Mặn của Cây Arabidopsis Có Biểu Hiện Vượt Mức Gen Đậu Tương GmRR34. Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc (kỷ yếu).

Nguyễn NC, Quang NT, Xuân HTL, Thảo NP (2019) Overexpression of GmNAC109 Alters Drought-Responsive Gene Expression in Arabidopsis thaliana under Water Deficit. Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc (kỷ yếu).